ผลการดำเนินงาน


ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 6 0 6
2552 52 0 52
2553 45 0 45
2554 57 0 57
2555 68 4 72
2556 54 6 60
2557 76 21 97

ไต่สวนข้อเท็จจริง

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 0 0 0
2552 0 0 0
2553 0 0 0
2554 0 0 0
2555 0 0 0
2556 2 2 4
2557 22 0 22

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 6 0 6
2552 52 0 52
2553 45 0 45
2554 57 0 57
2555 62 1 63
2556 44 3 47
2557 22 29 51

ข้อมูล ณ วันที่24 กรกฎาคม 2557