โครงสร้าง

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 1

กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 2

กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 3

กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 4

 

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 11 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
รวม 12 คน

 

บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

นางสายสวาท รัตนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

: saysawart.r@pacc.go.th : 2300

ฝ่ายบริหารทั่วไป

(ว่าง)

: - : -


นางสาวเกศสิริ ศรีสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

: katesiri.s@pacc.go.th : 2301

นายสุพจน์ กุลดิลกสัมพันธ์
นิติกร

: supot.k@pacc.go.th : 2308

(ว่าง)

: - : -

กลุ่มปราบปรามทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 1

นางสาวอรวรรณ ทูลมณี
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: orawan.t@pacc.go.th : 2311


นางสาวเบญจมาศ บุญสนิท
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

: benjamas.b@pacc.go.th : 2301

(ว่าง)

: - : -

กลุ่มปราบปรามทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 2

นางสาวสุธาสินี เจริญสิทธิ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: sutasinee.c@pacc.go.th : 2310


นายธงชัย มณีสาร
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

: tongchai.m@pacc.go.th : 2303

(ว่าง)

: - : -

 

กลุ่มปราบปรามทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 3

นายอัษฎางค์ ศรีคาภา
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: asdang.s@pacc.go.th : 2304


นายนิติธร สิริธนาชัยกุล
นักสืบสอบสวนชำนาญการ

: nitithorn.s@pacc.go.th : 2309

นายนัทรี เกตุแก้ว
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

: natree.k@pacc.go.th : 2301

 

กลุ่มปราบปรามทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 4

นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: arporanee.s@pacc.go.th : 2301


นายประธานรัฐ ปฐมธนพงศ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: prathanrath.p@pacc.go.th : 2301

นายสาริศ บรรเทิง
นักสืบสอบสวนชำนาญการ

: sarit.b@pacc.go.th : 2305