อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

โดยสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
 2. ประสานงานและดำเนินการตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 2. การไฟฟ้านครหลวง
 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4. บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
 5. การประปานครหลวง
 6. การประปาส่วนภูมิภาค
 7. องค์การจัดการนาเสีย
 8. การเคหะแห่งชาติ
 9. โรงงานยาสูบ
 10. โรงงานไพ่
 11. โรงพิมพ์ตารวจ
 12. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 13. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 14. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 15. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 16. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 17. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 18. บริษัท ขนส่ง จำกัด
 19. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 20. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 21. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 22. บริษัท การบินไทย จำกัด
 23. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 24. สถาบันการบินพลเรือน
 25. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด
 27. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 28. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 29. สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 30. องค์การตลาด
 31. องค์การคลังสินค้า
 32. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 33. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
 34. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 35. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 36. ธนาคารออมสิน
 37. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 38. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 39. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 40. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 41. บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 42. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 43. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
 44. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 45. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 46. องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
 47. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 48. องค์การสะพานปลา
 49. สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
 50. องค์การสวนยาง
 51. บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จากัด
 52. สานักงานธนานุเคราะห์
 53. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 54. องค์การสวนสัตว์
 55. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 56. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 57. องค์การเภสัชกรรม